Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον, Ιησούν τόν μόνον αναμάρτητον. Τόν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν, και τήν αγίαν σου ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν τήν του Χριστού αγίαν ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε διά του σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω. Διά παντός ευλογούντες τόν Κύριον, υμνούμεν τήν ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν 

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος 2005
Ἀνάστασιν Χριστοῦ
Θεασάμενοι
Μηνύματα ἐπί τ ἑορτ τοῦ Πάσχα
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι


Μ
έσα εἰς τήν Χάριν καί τό Φῶς τῆς πανευφροσύνου ἀναστασίμου περιόδου πού διανύομεν, ἐπικοινωνοῦμεν μέ τούς ἐν Χριστ ἀδελφούς μας, διά νά συγχαρῶμεν καί νά ἀνταλλάξωμεν τόν Ἀναστάσιμον χαιρετισμόν:
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Ὁμολογοῦμεν μέ τόν  χαιρετισμόν αὐτόν καί ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι τήν ἰδίαν πίστιν καί ὁμολογίαν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Ἱεραρχῶν, Ὁμολογητῶν, Ὁσίων, καί πιστῶν Χριστιανῶν ὅλων τῶν αἰώνων.
Πιστεύομεν καί ὁμολογοῦμεν ὅτι ὁ φιλανθρωπότατος Κύριός μας «παρεδόθη (εἰς θάνατον) διά τά παραπτώματα ἡμῶν καί ἠγέρθη διά τήν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ. δ΄,25).
Πιστεύομεν καί ὁμολογοῦμεν ὅτι ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι ὁ μόνος Σωτήρ τῶν ἀνθρώπων, διότι εἶναι ὁ μόνος πού αὐτεξουσίως ἐνίκησε τόν θάνατον καί ἔγινε «πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» (Κολασ. α΄, 18) καί «ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων» (Α΄Κορινθ. ιέ , 20).
Πιστεύομεν καί ὁμολογοῦμεν ὅτι ὁ Ἀναστάς Κύριος ἔρχεται μέ πολλήν εὐσπλαχνίαν καί σήμερον πρός ἡμᾶς διά νά φέρ, μέσα εἰς τήν ἰδικήν μας ἀδυναμίαν, σκότος, λύπην, ἀπελπισίαν, παλαιότητα, ὀλιγοπιστίαν, πτωχείαν, νεκρότητα, φθοράν, ἀσθένειαν καί ἁμαρτωλότητα, τήν ἰδική Του δύναμιν, χάριν, συγχώρησιν, ἀγάπην, φῶς, εἰρήνην, ἀφθαρσίαν, αἰωνιότητα, καινότητα ζωῆς, παράκλησιν, ἁγιασμόν.
Πιστεύομεν καί ὁμολογοῦμεν ὅτι ἔρχεται πρός ἡμᾶς ὄχι διότι ἐμεῖς τό ἀξίζομεν, ἀλλά διότι Ἐκεῖνος εἶναι φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων.
Πιστεύομεν καί ὁμολογοῦμεν ὅτι ἡ ζωή μας χωρίς τόν Ἀναστάντα Κύριον εἶναι κόλασις καί ὁ κόσμος μας χωρίς τήν παρουσίαν Του ἕνα φρικιαστικόν παράλογον καί ἕνα ἀπέραντον νεκροταφεῖον.
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι προσκυνήσωμεν Ἅγιον Κύριον Ἰησοῦ τόν μόνον ἀναμάρτητον...».
Τήν ἁγίαν Του Ἀνάστασιν, δηλαδή τόν Ἀναστάντα Κύριον, ὄντως βλέπομεν καί ζῶμεν κατά τήν φιλάνθρωπον χάριν καί δωρεάν Του, ὁσάκις διά τῆς μετανοίας σταυρώνομαι τόν παλαιόν ἄνθρωπον τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῶν παθῶν.
Τόν Ἀναστάντα Κύριον βλέπομεν καί λαμβάνομεν μέσα εἰς τήν Ἁγίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς πρώτης καί ἐνδοξοτέρας μάρτυρος τῆς Ἀναστάσεώς Του, μετά πάντων τῶν Ἁγίων, διότι κατά τήν εὐδοκίαν Του ἐδῶ εἰς τήν Ἐκκλησίαν Του παραδίδει ὁλόκληρον τόν Ἐαυτόν Του.
Τόν Ἀναστάντα Κύριον βλέπομεν καί ἀναγνωρίζομεν εἰς τήν ζωήν ὅλων τῶν ἀναστημένων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἤδη ἀπό τοῦ παρόντος αἰῶνος ἔγιναν διά τῆς ἀπαθείας καί τῆς ἑνώσεώς των μέ τόν Ἀναστάντα Κύριον υἱοί τῆς Ἀναστάσεως καί τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας.
Τόν Ἀναστάντα Κύριον βλέπομεν καί κοινωνοῦμεν κατά τήν κοινωνίαν τῶν Ἁγίων Του Μυστηρίων καί ἰδίως τοῦ Παναγίου Σώματός καί Αἵματός Του.
Τόν Ἀναστάντα Κύριον βλέπομεν καί οἰκειούμεθα μέ τήν προσευχήν, τήν μελέτην τοῦ λόγου Του, τήν ἄσκησιν, τήν ἀγάπην, τήν ταπείνωσιν καί μέ τήν τήρησιν τῶν ἁγίων Του ἐντολῶν.
Τόν Ἀναστάντα Κύριον βλέπομεν καί ἐνθρονίζομεν εἰς τήν καρδίαν μας μέ τήν νοεράν καί ἀδιάλειπτον καρδιακήν ἐπίκλησιν τοῦ Παναγίου καί Προσκυνητοῦ Ὀνόματός Του΄ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».
«Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλ τ κόσμ..».
«Λοιπόν ἀδελφοί χαίρετε» (Β΄Κορ. ιγ΄,11).
«Χαίρετε ἐν Κυρί πάντοτε΄ πάλιν ἐρῶ, χαίρετε» (Φιλιππ.δ΄4).
Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστος Ἀνέστη - ὁ ἄνθρωπος ἀνέστη!
Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Ἅγιον Πάσχα 1979Ἀπόσπασμα ἀπό τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ  Θεασάμενοι».
Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἔκδοση της Ι. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους 
Ἔτος 2005
σελίδες 17 - 19


Διαβάστε περισσότερα πατῶντας στο  Ἀνάστασιν Χριστοῦ  Θεασάμενοι


________________________

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα
 
 
 
apo anavaseis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε την σελίδα "Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα" ,  

από την οποία αντλούμε τα υμνογραφικά. Η δουλειά τους είναι σπουδαία και αξίξει θερμά συγχαρητήρια.

Επίσης και όλες τίς άλλες σελίδες και ιστολόγια απ'τις οποίες ερανίζουμε την ποικιλλία των αναστάσιμων θεμάτων και των εικόνων προς δόξαν Αναστάντος Χριστού.

(Εικόνα προμετωπίδας από holytrinitybut.org)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ' αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. ( Αποκ. ΚΑ΄)

Eπίσης γράφω...

Περνούν και διαβάζουν...